Termeni si conditii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“WASH & GO – DELICATE IS THE NEW WOW”

Perioada campaniei: 1.10 – 30.11.2018

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „WASH & GO – DELICATE IS THE NEW WOW”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “ WASH & GO – DELICATE IS THE NEW WOW” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:
SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata prin imputernicit SILVIU ALEXANDRU CHIVU;
vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea campaniei in magazinele participante;
b) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.thenewwow.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.
1.6 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al Campaniei, prin imputernicit SC THE SOCIAL NEST SRL poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie. Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului si imputernicitului SC THE SOCIAL NEST SRL.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2 Campania Promotionala va incepe la data de 1.10.2018 ora 00:01 si se va incheia la data de 30.11.2018, ora 23:59.
2.3 Participarea la promotie dupa data de 30.11.2018 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.
2.5 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.
2.6 In perioada 2.11 – 1.12.2018, in magazinele si in intervalele orare conform listei din ANEXA 1, atasata prezentului Regulament, se va implementa mecanismul de Premii Instant adresat clientilor ce achizitioneaza minim doua produse Wash & Go din magazinele si in intervalele orare unde actioneaza promoterii Wash & Go, conform ANEXA 1 la Regulament Campanie.
2.7 Mecanismul de Premii Instant este aditional inscrierii in Tombola Campaniei pentru castigarea premiilor principale si nu conditioneaza in vreun fel participarea la Tombola Campaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 1.10.2018 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii locatiilor participante, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor este un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat in scris al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca „WASH & GO”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.
SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Cumparatorul ce a achizitionat minim 2 (doua) produse Wash & Go din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 1.10.2018 ora 00:01 – 30.11.2018, ora 23:59 are dreptul de a inscrie o singura data bonul fiscal aferent achizitiei in concursul pentru premiile campaniei.
4.2 Pentru a se inscrie in tombola de la sfarsitul campaniei si a fi eligibili de castig pentru premiile campaniei, clientii ce achizitioneaza minim 2 (doua) produse Wash & Go din orice punct de vanzare din Romania in intervalul 1.10.2018 ora 00:01 – 30.11.2018, ora 23:59 pot inscrie bonul fiscal aferent achizitiei produselor prin SMS, trimitand un mesaj cu tarif normal la numarul 1846 cu codul „WOW” urmat de numarul bonului fiscal, sau online, pe www.thenewwow.ro la sectiunea „INSCRIE BON”. Prin completarea inscrierii pe platforma www.thenewwow.ro clientul isi da acordul pentru inregistrarea si prelucrarea datelor necesare pentru inscrierea in tombola WASH & GO si comunicarea ulterioara de marketing pentru brandul Wash & Go. Datele colectate vor fi: nume si numar de telefon. Acestea vor fi folosite in scopul identificarii castigatorilor Campaniei si nu vor fi pastrate ulterior terminarii Campaniei.
4.3 Cumparatorul poate inscrie un numar nelimitat de bonuri fiscale pe perioada Campaniei, atata timp cat se respecta art. 4.1 din prezentul Regulament, dar nu are dreptul de a inscrie acelasi bon fiscal de mai multe ori.
4.4 Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor Wash & Go in vederea validarii premiului.
4.5 Desemnarea castigatorilor premiilor principale se va face pe data de 5.12.2018, din totalul celor inscrisi in campaniei prin concatenarea listelor de inscriere prin platforma www.thenewwow.ro si prin SMS la numarul 1846, pentru cele 15 premii principale (1 x 1 x Excursie Viena Decembrie 2018 pentru 2 adulti si 2 copii, transport, cazare hotel 3*, 5 x Aparat foto digital print instant, 10 x Halat de baie pufos).
4.6 Stocul produselor Wash & Go poate diferi in functie de punctul de vanzare. Punctele de vanzare nu apartin Organizatorului astfel Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru stocurile limitate sau lipsa stocurilor de produse Wash & Go din anumite puncte de vanzare de pe teritoriul Romaniei.
4.7 Mecanism Premii Instant: Clientii ce achizitioneaza minim 2 (doua) produse Wash & Go din locatiile participante la Campanie, in perioada in care in locatiile participante la Campanie activeaza promoterii Wash & Go (conform ANEXA 1 la prezentul Regulament), castiga automat, fara tragere la sorti, un premiu instant, la alegere, pe baza de proces verbal, in limita stocului disponibil.
4.8 Perioada in care in locatiile participante la Campanie si locatiile unde activeaza promoterii Wash & Go, sunt conforme cu ANEXA 1 atasata acestui regulament.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 „Premii principale” – 1 x Excursie Viena Decembrie 2018 pentru 2 adulti si 2 copii, transport, cazare hotel 3*, 5 x Aparat foto digital print instant, 10 x Halat de baie pufos.
5.2 „Premii instant” – 2000 x Sampon Wash & Go 200 ml
5.3 Valoarea totala a premiilor, fara TVA , este de 25.093,25 lei.
5.4 Volumul total al Premiilor Instant se imparte intr-un mod stabilit de Organizator pe toate cele locatiile unde se va desfasura mecanismul Premii Instant, conform ANEXA 1 la prezentul Regulament.
SECTIUNEA 6. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
6.1 Pentru a fi validat drept castigator al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunile 3 si 4 a prezentului Regulament;
– Sa faca dovada achizitiei a minim 2 produse Wash & Go prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Datele de identificare vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiei legale ale Organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).
6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
6.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

6.5 Participantii la campania Wash & Go vor fi declarati castigatori si indreptatiti sa primeasca un premiu instant din cele disponibile in locatia in care au participat in perioadele mentionate in ANEXA 1 la prezentul Regulament prin achizitia a minim 2 produse Wash & Go si prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei la standul Wash & Go de dupa casele de marcat, in perioada in care in locatiile participante la promotie activeaza promoterii Wash & Go (conform Anexa 1 la prezentul Regulament).
6.6 Premiul castigat va fi la alegere dintre cele disponibile in locatie la momentul consemnarii castigului.
6.7 Premiile Instant se acorda doar de catre promoterii Wash & Go, la standul promotional Wash & Go, in perioada in care in locatiile participante activeaza promoterii Wash & Go, conform ANEXA 1 la prezentul Regulament, „Mecamism Premii Instant – Activare cu promoteri”.
SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.
7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE
8.1 Agentia, in calitate de imputernicita a Organizatorului, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Agentiei (ILFOV, Stefanestii de Jos, Str. Irisului, nr. 1, Bl. I5, ap. 109), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: validarea castigatorilor. Ulterior campaniei datele participantilor nu vor fi salvate/pastrate de catre Agentie. Datele castigatorilor vor fi pastrate de catre Organizator in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Codului Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
9.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30.11.2018, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL
10.1 Campania “WASH & GO – DELICATE IS THE NEW WOW” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007
SECTIUNEA 11. TAXE
11.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.
SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
12.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
12.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
12.3 Agentia se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea executarii prezentului Regulament cu respectarea principiilor prevazute de legislatia in materie de protectia datelor si a GDPR (UE) 679/2016. (principiul legalitatii, echitatii, transparentei, exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare). In sensul dispozitiilor prezentului Regulament, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, rezidenta, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon.
12.4 Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului Regulament. Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care exista o obligatie legala care da dreptul Agentiei sa extinda prelucrarea datelor.
12.5 Agentia se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Agentia garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor responsabili de implementarea si derularea Campaniei si Organizatorului, doar in ceea ce priveste castigatorii Campaniei, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale acestuia de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform Cod Fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii).
12.6 Agentia se obliga sa implementeze masuri de siguranta fizica, tehnica si administrativa conform GDPR (UE) 679/2016, astfel incat sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In eventualitatea unui incident privind protectia datelor, Agentia trebuie sa notifice acest lucru in termen de 24 de ore Autoritatile Competente.
12.7 Agentia se obliga sa nu comunice datele personale primite catre terti cu urmatoarele exceptii (i) exista temei legal (ANAF) sau (ii) Participantul la Campanie si-a exprimat acordul.
12.8 La incetarea Campaniei, Agentia se obliga sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care (i) o obligatie legala impune prelucrarea in continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi in instantasi/sau in fata autoritatilor statului cu atributii de control, situatii in care Agentia va fi tinuta in continuare la respectarea confidentialitatii.
12.9 Pentru intrebări, clarificari cu privire la datele cu caracter personal, participantii se pot adresa catre Agentie (office@thesocialnest.ro) pe durata desfasurarii Campaniei sau catre Organizator, utilizand datele de contact Tel: +40 21 3170319 – Fax: +40 21 3170323
e-mail: ro-office@sarantisgroup.com

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
13.1 Castigatorii premiilor prinicipale vor fi anuntati pe siteul www.thenewwow.ro timp de 2 saptamani dupa efectuarea extragerii.
SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
SECTIUNEA 15. LITIGII
15.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.
SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
16.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale ”WASH & GO – DELICATE IS THE NEW WOW” va fi publicat pe site-ul www.thenewwow.ro.
16.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL,
SILVIU ALEXANDRU CHIVU, reprezentant oficial
ANEXA 1 – la Regulamentului WASH & GO „DELICATE IS THE NEW WOW”

PROGRAM IN CARE PROMOTERII WASH & GO VOR FI PREZENTI IN LOCATII IN VEDEREA ACTIUNII CU PROMOTERI SI DESFASURAREA MECANISMULUI DE PREMIERE INSTANT:

KA LOCATION 9.11.2018 10.11.2018 16.11.2018 17.11.2018
AUCHAN TITAN 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
AUCHAN IASI 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
AUCHAN CLUJ IULIUS 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
AUCHAN CONSTANTA VIVO 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
AUCHAN CRAIOVA ELECTROPUTERE 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00

ANEXA 1 – la Regulamentului WASH & GO „DELICATE IS THE NEW WOW”

PROGRAM IN CARE PROMOTERII WASH & GO VOR FI PREZENTI IN LOCATII IN VEDEREA ACTIUNII CU PROMOTERI SI DESFASURAREA MECANISMULUI DE PREMIERE INSTANT:

KA LOCATION 30.11.2018 1.12.2018
CARREFOUR BANEASA 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR BRASOV 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR PLOIESTI 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR IASI FELICIA 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR CONSTANTA 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR ORHIDEEA 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR ORADEA LOTUS 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR TIMISOARA 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR SIBIU 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CARREFOUR PITESTI 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00

ANEXA 1 – la Regulamentului WASH & GO „DELICATE IS THE NEW WOW”

PROGRAM IN CARE PROMOTERII WASH & GO VOR FI PREZENTI IN LOCATII IN VEDEREA ACTIUNII CU PROMOTERI SI DESFASURAREA MECANISMULUI DE PREMIERE INSTANT:

KA LOCATION 2.11.2018 3.11.2018 9.11.2018 10.11.2018
CORA SUN PLAZA 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CORA LUJERULUI 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CORA BACAU 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
CORA CONSTANTA CORALL 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00

ANEXA 1 – la Regulamentului WASH & GO „DELICATE IS THE NEW WOW”

PROGRAM IN CARE PROMOTERII WASH & GO VOR FI PREZENTI IN LOCATII IN VEDEREA ACTIUNII CU PROMOTERI SI DESFASURAREA MECANISMULUI DE PREMIERE INSTANT:

KA LOCATION 9.11.2018 10.11.2018
MEGA IMAGE Mihalache 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00
MEGA IMAGE Piata Vitan 16.00 – 20.00 10.00 – 14.00